Přeskočit navigaci

OBCHODNÍ PODMÍNKY PIZZA LETNÁ

 Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Jan Piskáček,

IČ: 01310763,

se sídlem Praha 7, Milady Horákové 396/33, PSČ 170 00
www: www.pizzaletna.cz,
email:  pizzaletna@gmail.com

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej pizzy a dalších pokrmů a potravinářského zboží Prodávajícího (dále jen jako „Zboží") (dále jen jako „Kupnísmlouva), a jež je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu umístěného na stránkách www.pizzaletna.cz (dále jen jako "PizzaLetná").

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I. Úvodní ustanovení

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.

Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na webových stránkách Prodávajícího.

II. Registrace

Před uzavřením Kupní smlouvy je možné se na stránkách PizzaLetná zaregistrovat. Při registraci uvede Kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách PizzaLetná jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako „Uživatelský účet"). Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit užívání svého Uživatelského účtu.

Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách PizzaLetná či v objednávce jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky PizzaLetná a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek PizzaLetná. Prodávající si pro případ porušení Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

III. Objednávky

Na stránkách PizzaLetná jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci části území hlavního města Prahy. Zboží je doručováno pouze na části území hlavního města Prahy, jež Kupující nalezne na PizzaLetná v sekci "rozvoz". Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách PizzaLetná.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Objednávku Zboží provede Kupující po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím, nebo bez přihlašování. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na stránkách PizzaLetná.

Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na čísle 605 020 221. Na základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím. 

Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat telefonicky maximálně do 10 minut od jejího uskutečnění, nebo pokud ještě neopustila provozovnu a nenachází se už na trase rozvozu.

Kupující může platbu za Zboží provést pouze v hotovosti při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího. Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu s Kupní smlouvou.

Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu předá v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.

Je-li Prodávající povinen podle Kupní smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy podle Kupní smlouvy.

Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod., pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Výjimku tvoří adresy nacházející se v místě, kam dopravní předpisy neumožňují vjezd, v tomto případě je místo odevzdání Zboží předmětem osobní dohody Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy a reklamace

Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.

Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od převzetí Zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu. Reklamaci může Prodávající uplatnit telefonicky na čísle 605 020 221 V případě uplatnění reklamace je Kupující povinný uvést důvod reklamace a přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného Zboží. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

 V. Ochrana osobních údajů

Viz samostatná sekce Informace o zpracování osobních údajů.

 VI. Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.2.2022

V Praze dne 2.2.2022